Os populares agardan que María Rozas aclare a suplantación de identidades e o tráfico de datos nos orzamentos participativos
  • Os populares pedían hai meses a comparecencia da edil de Compostela Aberta, tras coñecerse que a Axencia Española de Protección de Datos abrira unha investigación sobre este proceso
  • "Non sabemos se estamos ante unha manifesta incapacidade de Compostela Aberta de idear un proceso con garantías ou ante a intención oculta de idear un proceso fraudulento", denuncia

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2017. O Grupo Municipal Popular agarda que a sesión plenaria de mañá sirva para que a concelleira de Economía, Facenda e Administración, María Rozas, despexe todas as dúbidas e sombras que hai arredor do proceso dos orzamentos participativos. O grupo popular pedía hai meses a comparecencia da edil de Compostela Aberta, tras coñecerse que a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrira unha investigación sobre os Orzamentos Participativos de Compostela Aberta.

Tal e como se ten constatado, producíronse suplantacións de identidade e un tráfico de datos dos veciños que non se axusta á Lei. É por iso que a AEPD abriu a correspondente investigación. A pesar da gravidade do asunto, a concelleira non tomou en ningún momento a iniciativa de comparecer, senón que o ten que facer mañá a petición do Grupo Municipal Popular. "Non sabemos se estamos ante unha manifesta incapacidade de Compostela Aberta de idear un proceso con garantías ou ante a intención oculta de idear un proceso tramposo: ou ben estamos ante unha chapuza democrática ou unha estafa política", denuncian os populares.

O grupo popular, a través do seu concelleiro Alejandro Sánchez-Brunete, formula cinco preguntas, con fin de que Compostela Aberta explique por que non informou das suplantacións de identidade na reunión de seguimento dos Orzamentos Participativos do mes de xuño (xa eran coñecedores de que se produciran algunhas); aclare se tomou medidas de comprobación para saber o número real de afectados por suplantación; informe de se iniciou algunha investigación ao respecto; detalle os motivos polos que consentiu que unha empresa contratada para a xestión do proceso se quedase cos datos dos participantes ao finalizar o mesmo; e indique por que permitiu que as empresas contratadas manexasen datos dos cidadáns sen control. Cuestións que, tal e como subliña o grupo popular, comprometen a integridade democrática de María Rozas e do Goberno de Compostela Aberta.

O proceso dos Orzamentos Participativos sempre xerou dúbidas. Desde o momento en que su puxo en marcha, advertiuse de que non se estaba a desenvolver con todas as garantías dun proceso democrático: a aprobación das normas non foi sometida á consulta do conxunto dos cidadáns; non se ofreceu un órgano independente e público que resolvese as reclamacións dos participantes excluídos (como foi o caso da asociación de veciños á que non lle permitiron que se sometese a votación o derrubo da Casa da Xuventude); non se adoptaron medidas para a correcta identificación das persoas con dereito a voto electrónico, non se garantía unha participación asequible para a xente maior ou tampouco non se preveu un quórum mínimo de participación, entre outras cuestións.

Maior iluminación na Silvouta

Por outra banda, os populares urxen ao Goberno local a que inicie canto antes as xestións oportunas coa Xunta de Galicia para que dote de iluminación o paso de peóns na estrada AC-543, á altura da Silvouta, que conecta a rotonda de Brandía (Vidán) coa vila de Noia. Tal e como salientan, trátase dun lugar onde se rexistra unha elevada frecuencia peonil, ao situarse próximo a dúas paradas do autobús municipal.

Esta demanda foi posta en coñecemento da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) da Xunta de Galicia a finais do pasado mandato, solicitándolle a adopción de medidas para facer máis visible e con iso máis seguro este paso peonil. Tal e como recordan os populares, a AXI ofrecíase a encargarse da instalación desta iluminación sempre e cando o Concello de Santiago se ocupara da conexión eléctrica e do seu mantemento posterior. Máis de dous anos despois, Compostela Aberta aínda non iniciou as xestións necesarias para que se dote de iluminación este punto da estrada AC-543.

Por último, os populares instan ao concello a que proceda a colocar sinais informativos de alta visibilidade nos que se destaque a obriga de que as persoas que acoden cos seus cans ás zonas habilitadas procedan a poñerlles os elementos de seguridade cando abandonen ese ámbito, conforme ao que dispón a normativa municipal de aplicación. Tal e como lle trasladaron varios veciños, na Alameda, Belvís, Restollal, Pontepereda ou Fontiñas, é frecuente ver como os propietarios dos animais esquecen ou demoran a colocación dos elementos de seguridade, unha vez que as súas mascotas abandonan as áreas habilitadas. Un feito que provoca unha sensación de temor e alarma entre as persoas que se atopan nas proximidades, sobre todo, das nenas e nenos.

O grupo popular propón "máis e mellor" información á veciñanza das futuras liñas do transporte público municipal
  • Considera que o Goberno debería abrir un período de exposición pública para facilitar a información e a presentación de posibles suxestións individuais
  • "Debería quedar ben claro que a nova redefinición de liñas responde a criterios racionais e non simplemente intuitivos", salienta

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2017. O Grupo Municipal Popular presentará unha iniciativa no vindeiro pleno para que o goberno de Compostela Aberta intensifique o nivel de información á cidadanía sobre a futura redefinición de liñas do transporte público municipal, implícita no proceso de licitación dun novo contrato de xestión do servizo. Neste senso, destacan queixas de veciños que descoñecen os cambios previstos. E é que, a pesar das reunións que o Goberno mantivo con asociacións, segue a ser alto o grao descoñecemento da veciñanza que reclama "máis e mellor" información, xa que unha modificación no servizo condicionará o seu día a día.

Tal e como salientan os populares, bótanse en falta medidas que transparenten os cambios. Neste senso, avogan porque o concello desenvolva elementos explicativos (gráficos, mapas, tablas…) para unha mellor comprensión das variacións que se contemplan entre as diferentes relacións de mobilidade, de forma que se permita comparar a situación actual e a situación prevista coa nova reordenación, con posibilidade de acceder a través da páxina web. Nesta mesma liña, consideran que o Goberno debería abrir un período de exposición pública para facilitar a información e a presentación de posibles suxestións individuais a cada un dos veciños e veciñas do concello.

Os populares consideran que Compostela Aberta debería, tamén, ofrecer os fundamentos técnicos e sociais que sustentan a nova proposta de liñas, xa que esta apenas achega razoamentos e datos. "Debería quedar ben claro que a nova redefinición de liñas responde a criterios racionais e non simplemente intuitivos, algo que non sucede coa proposta que hai enriba da mesa", salienta o grupo popular.

Do mesmo xeito, ten dúbidas sobre a oportunidade de licitar o servizo de transporte público sen ter elaborado o novo Plan de Mobilidade anunciado por este Goberno. Para os populares, que se licite a xestión sen ter o novo plan é unha mostra más de falta de coherencia de Compostela Aberta.

 

Preguntas orais

Por outra banda, o Grupo Municipal Popular interésase, tamén, polo novo tamaño da pista de patinaxe sobre xeo que, tal e como se sinala nas prescricións técnicas do prego de licitación, "terá forma rectangular ou cadrada, cunha dimensión orientativa de entre 400 e 500 metros cadrados". Para os populares, este feito "chama a atención", xa que estas medidas non coinciden coas condicións establecidas nos catro anos anteriores, que sinalaba a obriga de que a pista tiña que ter como mínimo unha dimensión de 500 metros cadrados, sendo preferente rectangular. É por isto que, á vista deste cambio de tamaño, os populares instan ao goberno a que xustifiquen ese cambio nas medidas da pista de xeo

Para finalizar, os populares, tras ter constatado que, nos últimos meses, se veñen producindo desaxustes lingüísticos nalgúns informes e textos oficiais, preguntan polas razóns polas que Compostela Aberta non está a facer uso do departamento de Normalización Lingüística do Concello para garantir a súa corrección e a súa adecuación á normativa oficial do idioma de Galicia.

O grupo popular propón bonificacións de ata o 95% no IBI, IAE e ICIO para as empresas que se instalen no termo municipal e creen emprego
  • Agustín Hernández presenta unha moción para que Santiago se sume ao convenio asinado entre a Xunta e a FEGAMP e se converta así nun "concello que fai empresa en Galicia" (Concello Doing Business en Galicia)
  • Se o proxecto da empresa implica a creación de máis de 20 postos de traballo, a bonificación será do 95%; se supón entre 11 e 20 empregados, ata o 75%; e se son ata 10, a rebaixa será do 50%
  • "Queremos que Santiago forme parte das administracións colaborativas co emprendedor para crear postos de traballo e incrementar así o tecido empresarial no noso concello", destaca

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2017. O portavoz do Grupo Municipal Popular, Agustín Hernández, presentou, esta mañá, unha iniciativa para que o concello de Santiago se adhira ao convenio de colaboración, asinado entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a captación de investimentos nos concellos, e entre así a formar parte dos concellos que fan empresa en Galicia ('Concello Doing Business en Galicia'). "Asinando este convenio estarase fomentando a implantación de empresas no marco municipal", indicou.

"Queremos que Santiago forme parte das administracións colaborativas co emprendedor para crear postos de traballo e incrementar así o tecido empresarial no noso concello", destacou o voceiro popular. Un concello que fai empresa en Galicia será aquel que, dentro das súas posibilidades legais, ofreza ás empresas que vaian instalarse nalgún dos seus polígonos industriais rebaixas de ata o 95% no Imposto de Bens Inmobles, o Imposto de Actividades Económicas e o Imposto sobre Construción, Instalacións e Obras. Tal e como detallou o portavoz popular, estas bonificacións establécense a cambio dun compromiso de creación de emprego por parte das empresas. "Isto é: ata o 95% de bonificación cando o proxecto implique a creación de máis de 20 postos de traballo; de ata o 75%, cando supoña a contratación de entre 11 e 20 persoas; e como mínimo beneficiaranse dunha rebaixa do 50% nestes impostos se son ata 10 o número de empregos previstos", explicou. 

Coa adhesión a esta iniciativa da Xunta de Galicia, outro dos compromisos que asumiría o concello de Santiago sería o de non esixir a taxa por licenza de obra e apertura en todos os proxectos empresariais vinculados aos obxectivos da Industria 4.0. e dos proxectos vinculados ás novas tecnoloxías e da estratexia de especialización intelixente que ten implementada a Xunta de Galicia en I+D+I.

Agustín Hernández destacou o "efecto multiplicador" da iniciativa: "Ao mesmo tempo que se apoia á implantación do tecido empresarial, os concellos terán un tratamento preferente na concesión de axudas autonómicas destinadas a impulsar a industria, o emprego ou o emprendemento".

Para finalizar, Agustín Hernández avogou por aproveitar todas as oportunidades que hai enriba da mesa e as potencialidades do noso territorio: "O obxectivo é facer de Santiago un concello atractivo para o investimento".

Página 1 de 87